Huishoudelijk Reglement

Inhoudsopgave

Artikel 1.           Doel
Artikel 2.           Leden
Artikel 3.           Verkrijging van het lidmaatschap
Artikel 4.           Contributies
Artikel 5.           Kleding
Artikel 6.           Bestuur
Artikel 7.           Benoeming en benoembaarheid
Artikel 8.           Bestuursvergaderingen
Artikel 9.           Dagelijks bestuur
Artikel 10.         Voorzitter
Artikel 11.         Secretaris
Artikel 12.         Penningmeester
Artikel 13.         Kascommissie
Artikel 14.         Overige commissies
Artikel 15.         Technische leiding
Artikel 16.         Algemene vergaderingen
Artikel 17.         Besluitvorming
Artikel 18.         Verenigingsorgaan
Artikel 19.         Wijziging van het huishoudelijk reglement
Artikel 20.         Slotbepaling

Artikel 1.          Doel    

D.O.O. / K.& V. tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door:

 1. het verzorgen van lessen in gymnastiek, turnen, ritmische gymnastiek, bewegen op muziek, trampolinespringen en dergelijke, alsmede in alle sport- en/of recreatieve activiteiten, die door de KNGU en door de vereniging worden bevorderd;
 2. het organiseren van wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties en dergelijke op het gebied van de in sub a. genoemde activiteiten;
 3. het bevorderen van de deelname aan door of namens de KNGU georganiseerde wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties, proeven, instuiven, trainingen, kampen en dergelijke op het gebied van de in sub a. genoemde activiteiten;
 4. het stimuleren van de deelname door de technische leiding aan door of namens de KNGU georganiseerde opleidingen, instructieve bijeenkomsten en dergelijke op het gebied van de in sub a. genoemde activiteiten;
 5. alle andere ten dienste staande middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 2.          Leden
 1. Ten behoeve van de indeling in lessen, trainingen en/of activiteiten en het daarbij te hanteren onderscheid in contributie worden de clubleden onderverdeeld in categorieën.
 2. De vereniging kent de volgende categorieën clubleden (16 jaar en ouder):
  1. Aerobics
  2. Keep Fit
  3. Turnen
  4. Overige disciplines

Een indeling hier moet door de algemene vergadering zijn vastgesteld en is alleen zinvol indien ten aanzien van de rechten en plichten (omvang, intensiteit of frequentie en contributie) verschillende regelingen gelden.

Artikel 3.          Verkrijging van het lidmaatschap
 1. De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling en ondertekening van een daartoe door het bestuur vastgesteld formulier (het aanmeldingsformulier) dat samen met een informatieblad aan het kandidaat-lid wordt verstrekt.
 2. Het informatieblad vermeldt in elk geval:
  1. de indeling van de clubleden in de onderscheiden activiteiten;
  2. de indeling van de jeugdclubleden in leeftijds- (en activiteiten-) groepen;
  3. de voor de onderscheiden groepen bestaande oefen- en wedstrijdmogelijkheden alsmede mogelijke overige activiteiten;
  4. de rechten en verplichtingen van de leden;
  5. de voor de verschillende categorieën van leden geldende verenigingscontributies;
  6. het bij toetreding verschuldigde inschrijfgeld.
 3. Op het aanmeldingsformulier dienen de volgende gegevens door het kandidaat-lid (of door de wettelijk vertegenwoordiger) te worden verstrekt en door ondertekening te worden bekrachtigd:
  1. de door de vereniging verlangde persoonsgegevens, nodig voor de verenigings- en bondsregistratie;
  2. aan welke les(sen) het kandidaat-lid wenst deel te nemen;
  3. het accepteren door het kandidaat-lid van de standaard betalingsmethode: automatische incasso. Bij betaling met een acceptgirokaart is een toeslag verschuldigd.
  4. dat het lid overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement zal handelen en zich daaraan zal onderwerpen.
Artikel 4.          Contributies

De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributies en het inschrijfgeld vast voor de onderscheiden categorieën van leden als vastgelegd in artikel 2. van dit reglement.

Artikel 5.          Kleding

Het bestuur stelt het voorgeschreven turnkostuum vast voor deelname aan wedstrijden, demonstraties en andere activiteiten van de vereniging. De kleding is verkrijgbaar via de sponsorcommissie.

Artikel 6.          Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, te weten:

 1. voorzitter;
 2. secretaris;
 3. penningmeester;
 4. lid technische zaken;
 5. bestuurslid algemene zaken.

Het bestuur kan desgewenst worden uitgebreid met:

 1. vice voorzitter
 2. bestuurslid sponsorzaken
 3. bestuurslid promotionele zaken (PR)
Artikel 7           Benoeming en benoembaarheid
 1. Het bestuur kan voor elk te benoemend bestuurslid een kandidaat stellen. Voorts heeft elke stemgerechtigde in de algemene vergadering het recht kandidaten te stellen. Deze kandidaatstelling dient, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, schriftelijk aan het bestuur te geschieden. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden. Het bestuur kan besluiten een kandidaatstelling te aanvaarden waarbij de termijn van ten minste veertien dagen niet is aangehouden indien:
  1. een kandidaat zich binnen deze periode terugtrekt;
  2. er binnen de gestelde termijn nog geen kandidaat is aangemeld.Reglementair aftreden bestuursleden worden geacht kandidaat te zijn tenzij zij ten minste vier weken vóór de algemene vergadering aan het bestuur mededelen, dat zij niet voor herbenoeming in aanmerking wensen te komen.
 2. Gekozen bestuursleden treden in functie op de dag volgend op die waarop de algemene vergadering is gehouden. Bij een tussentijdse benoeming treedt de benoemde in functie op de dag, volgend op die van zijn benoeming.
 3. Afgetreden bestuursleden worden geacht te zijn afgetreden aan het eind van de dag waarop de algemene vergadering is gehouden.
 4. Bij het niet functioneren van een bestuurslid, kan het bestuur besluiten (met een meerderheid van stemmen) het betreffende bestuurslid van zijn taak te ontheffen.
 Artikel 8.          Bestuursvergaderingen
 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
 2. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als de meerderheid (de helft plus één) van het bestuur aanwezig is. Mochten de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 3. Het dagelijks bestuur kan zelfstandig beslissingen nemen, maar moet deze op de eerstvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring voorleggen aan de overige bestuursleden.
 4. Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij één van de bestuursleden anders wenst.
 5. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Dit geldt tevens voor de inhoud van het besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Artikel 9.          Dagelijks bestuur

Het bestuur kan uit haar midden en dagelijks bestuur aanwijzen waaraan het, onder haar verantwoordelijkheid, werkzaamheden na overdragen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Artikel 10.        Voorzitter

De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging.
Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen.

Artikel 11.        Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor:

 1. het houden van de notulen van de vergaderingen;
 2. het voeren van de algemene correspondentie;
 3. het in goed geordende staat houden van het archief;
 4. het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar;
 5. de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden.

Hij kan een deel van zijn taken overdragen aan derden, zoals notulist, 2e secretaris en redactie.

Artikel 12.        Penningmeester

De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging.

Hij is verantwoordelijk voor:

 1. en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem afgedragen en/of toevertrouwde gelden van de vereniging;
 2. het innen en het administreren van de contributies en de gelden van de vereniging en de gelden van de donateurs;
 3. de controle van deze inkomsten aan de hand van de uit de ledenregisters af te leiden verplichtingen van de leden;
 4. het innen en administreren van de overige inkomsten;
 5. het beheer van de kas;
 6. het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan;
 7. het opstellen en bijhouden van een lijst van bezittingen van de vereniging;
 8. het beheer en de administratie van de door de vereniging ingestelde reserve- of andere fondsen;
 9. het jaarlijks op de algemene vergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar;
 10. het opstellen van een begroting voor het komende jaar, die na goedkeuring door het bestuur, wordt voorgelegd aan de algemene vergadering;

Hij kan een deel van zijn taken overdragen aan derden, zoals bijvoorbeeld debiteuren administrateur, crediteuren administrateur, enzovoorts.

Artikel 13.        Kascommissie

De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de penningmeester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Dit rapport wordt aan de algemene vergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur. Indien onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed wordt onmiddellijk verslag uitgebracht aan het bestuur.

Artikel 14.        Overige commissies

In dit artikel kan worden vastgelegd welke vaste commissies de vereniging kent en hiervoor een klein reglement vastleggen. Voorbeelden zijn een technische commissie, propagandacommissie, jeugdcommissie en materiaalcommissie.

In een reglement wordt vastgelegd:

 1. wie de leden van deze commissie benoemt;
 2. wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn;
 3. aan wie of wat de commissie verantwoording schuldig is en/of wordt gerapporteerd.
Artikel 15.        Technische leiding
 1. De vereniging kan één of meer technische leiders in vaste dient nemen tegen nader met deze technische leiders overeen te komen arbeidsvoorwaarden.
 2. Daarnaast kan de vereniging gebruik maken van diensten van zelfstandige technische leiders (volgens B-contract), als omschreven door de KNGU.
Artikel 16.        Algemene vergaderingen
 1. Clubleden en ereleden hebben op de algemene vergadering het recht het woord te voeren.
  Daarnaast kan de voorzitter het woord verlenen aan jeugdleden, de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid, donateurs en derden.
 2. De voorzitter kan, ter wille van de goede vergaderorde, de volgende maatregelen treffen:
  1. een maximum aantal spreekronden per onderwerp bepalen;
  2. de maximum spreektijd per spreker beperken;
  3. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking staande onderwerp of zich niet aan de ingestelde spreektijd houdt;
  4. Besluiten een ter vergadering ingediend voorstel aan te houden (zie lid 3.). De vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het voorstel betrekking heeft op in behandeling zijnde agendapunten, alsnog tot behandeling besluiten;
  5. Stemming bij acclamatie voor een stemming over personen voorstellen. Indien één van de aanwezige stemgerechtigden hiertegen bezwaar maakt volgt alsnog een schriftelijke stemming.
 3. Voorstellen, die ten minste vier weken voor de algemene vergadering schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gesteld, en door ten minste vijf stemgerechtigden worden ondersteund, worden op de agenda geplaatst.
  Daarnaast hebben stemgerechtigden het recht staande de vergadering voorstellen in te dienen, mits ondersteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden.
Artikel 17.        Besluitvorming
 1. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen tenzij in de statuten anders is bepaald.
 2. Indien voor enige stemming een stembureau noodzakelijk is, wordt dit, op voorstel van de voorzitter, door de vergadering benoemd. Het stembureau bestaat uit drie stemgerechtigde leden. Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembiljet.
 3. Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig de biljetten die:
  1. niet zijn ingevuld;
  2. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  3. meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon, personen of zaken die bedoeld zijn;
  4. ondertekend of op andere manier zijn gekenmerkt;
  5. namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;
  6. onleesbaar zijn.
 4. Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien één van de stemgerechtigde leden de uitkomst van de stemming betwijfelt, wordt een stembureau benoemd en volgt mondelinge stemming op basis van de presentielijst.
 5. Stemming over personen geschiedt:
  1. bij acclamatie op voorstel van d voorzitter of één van de stemgerechtigden, mits hiertegen geen bezwaar door één van de stemgerechtigden wordt aangetekend;
  2. door middel van een schriftelijke stemming.
 6. Bij een stemming over personen wordt een kandidaat gekozen op basis van de volgende procedure. Benoemd wordt:
 7. Degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid (= meer dan 50% van het aantal uitgebrachte geldige stemmen) heeft behaald;
 8. Indien a. geen uitsluitsel heeft gegeven, degenen die bij een tweede vrije stemming de volstrekte meerderheid heeft behaald;

Indien bij stemming b. geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft verworven, volgt een stemming tussen de twee kandidaten, die bij stemming b. het hoogste aantal stemmen hebben behaald;

Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot, door het stembureau daartoe getrokken.

Artikel 18.        Verenigingsorgaan

Bij besluit van de algemene vergadering kan een verenigingsorgaan worden ingesteld, dat op geregelde tijden onder de leden wordt verspreid. Voor de redactie zal, indien nodig, door het bestuur een redacteur worden benoemd.

Artikel 19.        Wijziging van het huishoudelijk reglement

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste drie weken voor de datum van de algemene vergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt. Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen.

Artikel 20.        Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor meer dan één uitleg vatbaar is, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

Het bestuur