Privacybeleid

PRIVACY DISCLAIMER DOO/K&V

De gegevens die U als bezoeker aan DOO/K&V via deze website hebt verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DOO/K&V verwerkt persoonsgegevens over U doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat U deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Incasso gegevens
U-pas
Lesdag en -uren
Aanwezigheid op de les (gepland en actueel)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
DOO/K&V werkt niet met gegevens die vallen onder bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals BSN nummers van leden.

Waarom we gegevens nodig hebben
DOO/K&V verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het functioneel kunnen werken van de ledenadministratie;
  • Verzenden van een nieuwsbrief;
  • U te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;

Hoe lang we gegevens bewaren
DOO/K&V zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
DOO/K&V verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: ledenadministratie@dookenv.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we U om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. DOO/K&V zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
DOO/K&V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ledenadministratie@dookenv.nl.

Wijziging Wet Bescherming Persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij zijn momenteel bezig om de AVG toe te passen. De belangrijkste veranderingen zijn documentatieplicht en het vragen van toestemming.