Vertrouwens contactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Een VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor
iedereen die direct of indirect te maken heeft met grensoverschrijdend
gedrag en daarover met een neutrale persoon een vertrouwelijk gesprek wil voeren.

Een VCP kan advies geven en eventueel doorverwijzen naar diverse
instanties. Een VCP is er voor iedereen binnen de organisatie:
sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders etc.

 
De VCP van DOO/K&V is Maaike Melsen. Zij is te bereiken op het
volgende mailadres en telefoonnummer: maaikemelsen@gmail.com /
0612253019 (alle dagen tot 21 uur).

Voor vragen en advies kan je ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de KNGU, Henriet van der Weg (vanderweg@kngu.nl / 055 505 87 35 (ma/di/do/vr)) of bij het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF.

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag worden genoemd in het
volgende filmpje van NOC*NSF:
https://www.youtube.com/watch?v=-iSiZlqD0-w

Veilig sportklimaat
Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar
die mooie emoties die bij sport horen, kunnen soms ook omslaan in
onsportief of ongewenst gedrag. Wij vinden dat iedereen een leven lang
moet kunnen genieten van sport. Daarom wil DOO/K&V ervoor zorgen dat
ieder individu zich veilig en prettig voelt bij ons en zichzelf kan
zijn.

DOO/K&V hanteert de door het NOC*NSF opgestelde gedragsregels voor
begeleiders, met daarin aandacht voor (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag, Deze gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de
relatie tussen sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast
fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters
in concrete situaties. De KNGU heeft deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht.

Alle trainers en assistenten hebben een contract met de vereniging waarin ze aangeven de volgende gedragsregels dienen te respecteren:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen
de sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een
wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het
privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het
gezamenlijk gestelde doel.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of
(seksuele) intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en
de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden
beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken
dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke
verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale
intimiteiten en behandeld de sporter met respect.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen
gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte
waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade
en (macht)misbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie. Daar waar
bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter
behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties
samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven
met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de
begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de
sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden
nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij
gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal
hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien,
ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest
hiervan te handelen.

Maar ook ouders spelen een belangrijke rol in het creëren van een
veilig sportklimaat. Natuurlijk wil elke ouder dat hun kind met
plezier naar de vereniging gaat om te sporten. Dat plezier, daar
draagt niet alleen de trainer aan bij. Ook de ouder speelt een
cruciale rol! Ook hier geldt dat als trainers of assistenten merken
dat de invloed van ouders nadelig is voor de ontwikkeling van een
sporter dit ter sprake moet worden gebracht.
Tenslotte vragen we als DOO/K&V van alle leden, ouders, vrijwilligers
en bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van de volgende
gedragsregels.
a) Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en
discrimineer niet. Iedereen telt mee
binnen de vereniging.
b) Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
c) Ik val de ander niet lastig.
d) Ik berokken de ander geen schade.
e) Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
f) Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over
anderen.
g) Ik negeer de ander niet.
h) Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
i) Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
j) Ik blijf ik rustig op de tribune tijden trainingen en zorg ervoor
dat ik de trainingen niet
onnodig stoor.
k) Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn
of haar wil aan.
l) Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
m) Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen
over iemands
persoonlijk leven of uiterlijk.
n) Als iemand mij lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te
stoppen. Als dat niet helpt, vraag
ik een ander om hulp.
o) Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek
degene die zich daar
niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.